Dino Crisis Wiki
Advertisement
Summary
Plot
Gameplay
Development
Marketing
Reception
Credits
Gallery
Translation errors
Further notes

Main PlannersEvent Directors
Stage Designers


Stage Model Creators

Character Designers & Model CreatorsMotion Designers
Title / Effect

Sound Composers
Sound DesignersRecording Engineer


Main System

Sound System

Player / Effects

Enemy Program


Event Program

Camera System

CG Movie / Interface

CG Movie (opening, interlude, ending-helicopter)CG Movie (ending)

Voice ActorsRecording Producer

Voice Director

Special ThanksGeneral Producer

Supervisor

Produced by

Directed by

Shu Takumi
Kuniomi Matsushita
Hiroyuki Kobayashi

Kazunori Tazaki
Shu Takumi
Hiroyuki Kobayashi
Kuniomi Matsushita

Yuko Nakadai
Yuichi Akimoto

Shizuyo Ukai
Masachika Kawata
Tomoya Ōtsubo
Yusuke Kan
Naohiro Yamada
Toshiya Kotani
Koichi Hidaka
Koichi Minami
Shigeomi Okamura

Kazunori Tazaki
Yasuyo Kondō
Yuichi Akimoto

Kazunori Tazaki
Yoshifumi Hattori
Nobuaki Yamazaki
Masateru Nakao

Yuichi Akimoto

Makoto Tomozawa
Sayaka Fujita
Akari Kaida
Shun Nishigaki

Atsushi Mori
Tomoyuki Kawakami
Noriko Ando

Kazuya Takimoto
Kyle Gudmundson

Ryuta Takahashi

Takeshi Enomoto

Yoshiaki Nishimura

Miyuki Ohiro
Yuji Hagiyama

Takeshi Enomoto
Masakatsu Endo
Noriyuki Ōtani
Akiko Matoba
Yoshiaki Nishimura

Takeshi Enomoto

Ryuta Takahashi

Naoya Terayama
Kazuyuki Hatta
Naoki Matsumoto
Nozomi Murasaki
Shinichi Ogata
Akihiro Miura
Masaru Yasokawa
Kousuke Murakami
Kana Shimotsuma
Mariko Toriyama
Miki Nishioka

Tsutomu Setomoto
Makoto Fukushima
Masaki Sakai
Rui Sasaki
Kenji Isobe
Satoshi Maruyama
Kei Watanabe
Manabu Takahashi
Seiya Takahama
Akiko Koseki
Kaori Satō
Ryo Takahashi
Miho Obara

Stephanie Morgenstern
Richard Yearwood
Adrian Truss
Alex Karzis
Bino Tautorrez
Rob Tinkler
Olive Yu

Susan Hart

Erik Suzuki

Yasuhisa Kawamura
Kōtarō Matsumoto
Tom Shiraiwa
Miki Takano
Dan Okada
Chris Ryu Tang
Kenichiro Yoshimura
Motoji Fujita
Takuji Mishima
Masahiro Okamoto
Capcom Video Staff

Noritaka Funamizu

Yoshiki Okamoto

Shinji Mikami

Shinji Mikami

Advertisement